Regulamin Stajni Klubu Jeździeckiego

REGULAMIN
Stajni i Klubu Jeździeckiego Fundacji Fun Farma

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Wszystkie osoby przebywające na terenie Stajni i Klubu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag właściciela stajni, zarządu Fundacji, instruktora i pracowników obsługi.
2) Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren ośrodka lub korzysta z jego usług, zapoznała się z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do jego przestrzegania oraz dostępnych instrukcji bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, a także zaleceń pracowników.
3) Właściciele koni, osoby biorące udział w zajęciach, rodzice osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach oraz osoby towarzyszące powinny zdawać sobie sprawę z ryzyka jakie niesie kontakt z dużym i płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Fundacja Fun Farma i jej pracownicy nie biorą odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe podczas zajęć/jazd, jak również za rzeczy pozostawione na jej terenie bez opieki z wyłączeniem szkód zawinionych, które mogą zostać pokryte z ubezpieczenia OC ośrodka.
4) W związku z tym, iż jeździectwo należy do grupy sportów podwyższonego ryzyka, zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, NNW szkolne nie obejmuje wypadków związanych z jeździectwem!
5) Właścicielom prywatnych koni zaleca się ubezpieczenie konia oraz siebie we własnym zakresie.
6) Na terenie budynku Stajni zabrania się palenia papierosów oraz wchodzenia do pomieszczeń z otwartym ogniem.
7) Na terenie Stajni obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, spożywania innych środków odurzających oraz jazdy konnej pod ich wpływem. Na terenie Stajni nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe.
8) Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie ośrodka tylko pod opieką osób dorosłych lub za ich wiedzą i pozwoleniem, za co opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność.
9) Z jazd mogą korzystać dorośli, dzieci i młodzież, pod warunkiem złożenia podpisanego oświadczenia o świadomości ryzyka wypadku oraz o braku przeciwwskazań do jazdy konnej. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie.
10) Podczas jazdy konnej osoby niepełnoletnie mają obowiązek używania kasku ochronnego i kamizelki ochronnej. Zaleca się stosowanie kasku ochronnego oraz kamizelki wszystkim osobom jeżdżącym konno.
11) W Stajni można się zbliżać wyłącznie do wyznaczonych koni, zabrania się podchodzenia do innych koni oraz karmienia ich bez zgody obsługi.
13) Nie wolno wchodzić na padoki, do boksów, na ujeżdżalnię bez pozwolenia instruktora lub właściciela konia.
14) Na terenie stajni oraz w obrębie ujeżdżalni nie wolno biegać ani krzyczeć. Może to spowodować spłoszenie się zwierzęcia i doprowadzić do wypadku.
15) Na teren stajni dozwolone jest wprowadzanie psów nieagresywnych pod całkowitą opieką właściciela. Powinien on dopilnować, aby psy nie płoszyły koni oraz nie załatwiały się na terenie budynku stajni (boksy, paszarnia). W razie potrzeby nakazuje się sprzątanie odchodów.
16) W razie umyślnego okaleczenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń stajni sprawca ponosi odpowiedzialność materialną (oraz ewentualnie karną) za wyrządzoną szkodę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy klient przyprowadzający osoby spoza ośrodka odpowiada za ich zachowanie.
17) Na terenie stajni obowiązuje zasada gaszenia oświetlenia i wyłączania zbędnych odbiorników energii elektrycznej przy opuszczaniu pomieszczeń oraz zachowania umiaru w korzystaniu z wody.
18) Na terenie stajni należy przestrzegać porządku i czystości, sprzątać po sobie i po koniu.
B. REGULAMIN PROWADZENIA JAZD
1) W lekcjach jazdy konnej mogą uczestniczyć dzieci od 6-go roku życia lub od 5-go roku życia w przypadku zakwalifikowania przez instruktora. W przypadku oprowadzania na kucach dzieci od 3-go  roku życia.
2) Podczas prowadzenia jazd rekreacyjnych lub treningów zabrania się chodzenia po placu do jazdy.
3) Jeździec, który przychodzi na pierwszą jazdę i nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających swoje umiejętności zapisuje się na lonżę lub jazdę indywidualną. Prowadzący na tych zajęciach ocenia umiejętności jeździeckie każdego jeźdźca, dobiera dla niego konia i sugeruje rodzaj kolejnych jazd (jazda na lonży, jazda samodzielna).
4) Terminy jazd ustalane są indywidualnie z uczestnikami, osobiście lub telefonicznie. Prosimy o zgłaszanie zmian terminu lub odwołania jazdy najpóźniej 1 dzień przed jazdą. Jazdy, które nie zostały odwołane z minimalnie 24-godzinnym wyprzedzeniem uważa się za odbyte i powinny być opłacone lub odliczane od wykupionych karnetów.
5) Zajęcia mogą zostać odwołane w każdym czasie, ze względu na warunki atmosferyczne lub niedyspozycję konia. W takim przypadku nowy termin zajęć zostanie uzgodniony z uczestnikiem indywidualnie.
6) Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa należy stosować się do poniższych zaleceń BHP:
-Nie wolno podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi głosem,
-Nie należy zatrzymywać się bez uzasadnienia blisko zadu konia,
-Prowadząc konia należy iść po jego lewej stronie trzymając wodze, uwiąz lub lonżę przy pysku,
-Nie wolno trzymając konia owijać uwiązu / wodzy / lonży wokół ręki,
-Nie karmić konia z ręki bez zgody instruktora,
-Nigdy nie stosować przemocy wobec koni,
-Przy podnoszeniu kończyn i czyszczeniu całego konia należy zawsze zachować szczególną ostrożność,
-Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
7) Każdy uczestnik ma obowiązek nosić w trakcie zajęć strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa:
-kask ochronny oraz kamizelkę ochronną (istnieje możliwość korzystania z kasków i kamizelek, które są na wyposażeniu stajni)
-zabudowane buty z gładką podeszwą i obcasem, bez protektora
-długie spodnie bezszwowe zwężane ku dołowi (getry, bryczesy), skarpetki za kostkę, ewentualnie rękawiczki,
-niedopuszczalna jest jazda w krótkich spodenkach i nieodpowiednim obuwiu
8) Jeździec zobowiązuje się do punktualnego stawienia się na umówione zajęcia. Spóźnienia na jazdy skutkują skróceniem czasu zajęć.
9) Wskazana przez instruktora godzina, na którą ma przybyć jeździec jest godziną rozpoczęcia lekcji. Na zajęcia należy przybyć 15-30 min wcześniej by przygotować się do jazdy, dopasować strój, ewentualnie przygotować konia. Może zdarzyć się tak, że koń jest już przygotowany do jazdy, wówczas lekcja rozpoczyna się od zaplanowanej godziny.
10) Przewidywany czas na przygotowanie konia to ok 30 minut, w trakcie których należy:
-Sprowadzić konia z pastwiska, przy czym zabrania się dzieciom wchodzenia na padok gdzie przebywa grupa koni – należy bezwzględnie poprosić o pomoc osobę z obsługi stajni
-Dokładnie wyszczotkować konia usuwając wszelkie zabłocenia i kurz z sierści, grzywy i ogona, wyczyścić kopyta kopystką, założyć ogłowie oraz siodło. Każdy koń ma swój własny komplet szczotek, należy używać wyłącznie szczotek dla danego konia.
11) Zabrania się przypinania uwiązu do wędzidła lub innej części ogłowia. Uwiąz zawsze należy przypinać do kantara.
12) Dzieciom i początkującym jeźdźcom w trakcie przygotowania towarzyszy i pomaga instruktor lub pomoc instruktora.
13) Po zakończeniu jazd jeździec może zostać poproszony o zadbanie o konia, na którym jeździł tzn. rozsiodłanie, wyczyszczenie oraz wyczyszczenie sprzętu i odniesienie go do siodlarni.
14) Przejażdżki / oprowadzanki dla dzieci odbywają się zawsze w obecności rodzica/opiekuna.
15) Wszelkiego rodzaju skaleczenia, obtarcia, urazy i kulawizny konia należy zgłaszać bezpośrednio i natychmiast prowadzącemu.
C. ZASADY ZACHOWANIA NA UJEŻDŻALNI
1) Jeździec zobowiązany jest starannie wykonywać polecenia instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie oraz innych jeźdźców i koni.
2) Jeźdźcom niepełnoletnim zabrania się jazdy bez kasku. Osoby pełnoletnie podczas jazd skokowych również zobowiązane są do jazdy w kasku.
3) Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdzi, że koń został źle przygotowany do jazdy - uczestnik zajęć zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w czas jazdy.
4) Dosiadanie, zsiadanie z koni i podciąganie popręgu muszą odbywać się na linii środkowej.
5) Osoby jeżdżące w tym samym chodzie w różnych kierunkach mijają się lewymi rękami (ruch prawostronny),
6) Należy zachować odległość pomiędzy dużymi końmi co najmniej 3 m, między kucem i dużym koniem co najmniej 10 m
7) Pierwszeństwo na ścianie mają jeźdźcy poruszający się wyższym chodem, pierwszeństwo ma zastęp przed jeźdźcami indywidualnymi,
8) Pierwszeństwo mają jeźdźcy:
-jeźdźcy jadący wyższym chodem
-jeźdźcy na pierwszym śladzie przed jeźdźcami wykonującymi figury
-jeźdźcy jadący po liniach prostych przed jeźdźcami jadącymi po łukach (wężyk, serpentyna, koło itp.).
9) Wyprzedzanie na długiej ścianie jest zabronione. Należy wcześniej wykonać zakręt i wjechać w wolne miejsce na obwodzie ujeżdżalni.
10) Zaleca się chwalić konia (głosem, poklepaniem w szyję) za dobrze wykonywane polecenia.
11) Szczególną uwagę należy zwrócić na początkujących jeźdźców – mogą oni niezbyt dokładnie znać obowiązujące zasady poruszania się na ujeżdżalni lub mogą mieć kłopoty z opanowaniem konia.
12) Jeźdźcy dosiadający dużych koni zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na jeźdźców na kucach, należy zachować minimum 10 m odstęp między dużym koniem i kucem.
13) W przypadku dużej liczby koni korzystających jednocześnie z ujeżdżalni pierwszeństwo mają zajęcia prowadzone z instruktorem – instruktor decyduje o dopuszczalnej liczbie koni na ujeżdżalni.
14) Jeżeli na ujeżdżalni znajduje się więcej niż jeden koń, przejście do stępa i zatrzymanie na pierwszym śladzie są zabronione.
15) Konie stępujące muszą znajdować się na drugim śladzie. Zabronione jest stępowanie parami obok siebie.
16) Jeśli na ujeżdżalni znajdują się inne konie, używanie głosu jako pomocy powinno być ograniczone.
17) Lonżowanie konia na ujeżdżalni podczas jazd jest zabronione. Gdy jeżdżących jest mało można poprosić ich o zgodę na lonżowanie.
18) Gdy nastąpi upadek któregoś z jeźdźców, wszyscy pozostali uczestnicy zatrzymują swoje konie i stosują się ściśle do poleceń instruktora.
19) Po zakończonej pracy należy odłożyć używany sprzęt na swoje miejsce. Prosimy o szanowanie przeszkód na ujeżdżalni: nie zostawiamy drągów po treningu na ziemi, zawsze sprzątamy przeszkody i drągi po sobie, odnosimy je na stojaki, w przypadku zniszczenia przeszkody (połamanie drąga, stojaka i in.) zobowiązuje się daną osobę do poinformowania o tym właściciela i ewentualnego odkupienia przeszkody.
20) Uczestnik jazdy jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia przez niego poleceń prowadzącego zajęcia oraz koszty usunięcia tych szkód. Do szkód zalicza się min.: kontuzję uczestnika jazdy, kontuzję koni, uszkodzenie sprzętu.
21) Jeździec, który opuszcza ujeżdżalnię, na której nie ma już innych jeźdźców jest odpowiedzialny za zgaszenie światła oraz zamknięcie jej.
D. PENSJONAT DLA KONI
1) Zgodnie z wymaganiami Inspekcji Weterynaryjnej paszporty koni muszą znajdować się w depozycie Stajni.
2) Zabrania się pozostawiania koni na korytarzu stajni bez opieki.
3) Obowiązkiem opiekuna po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych przy koniu jest uprzątnięcie po nim korytarza / myjki itp. Dotyczy to również nieczystości pozostawionych przez konia na terenie stajni.
4) Każdorazowo po zakończeniu treningu należy posprzątać używane przez siebie elementy (przeszkody, drągi itp.) i odłożyć je na wyznaczone miejsce.
5) Obowiązuje zasada czystości i porządku w szatni/siodlarni oraz dookoła wszystkich obiektów.
6) Dozwolone jest samowolne korzystanie z dodatkowych porcji ściółki i pasz poza przydziałem dozowanym przez pracowników stajennych. Przy chęci zmiany dawek (zmniejszeniu lub zwiększeniu) prosimy poinformować właściciela stajni.
7) Wszystkie osoby niepełnoletnie mają obowiązek używania kasku podczas jazdy konnej. Jeźdźcy pełnoletni rezygnują z jego używania na własną odpowiedzialność.
8) Zabrania się samodzielnej zmiany wyglądu szatni, boksu itp. bez konsultacji (np. przykręcania wieszaków, półek, szafek itp.)
9) Obiekty wykorzystujemy zgodnie z ich przeznaczeniem :
Puszczanie konia luzem → tylko na padoku   Lonżowanie → na lonżowniku lub na ujeżdżalni, jeśli nie przeszkadza to innym jeźdźcom
Jazda wierzchem → na ujeżdżalni             Używanie wody, mycie itp. → na myjce.
10) Zabrania się wjeżdżania do stajni na koniu
11) Zabrania się wiązania koni do ogrodzeń, wrót, bram i innych elementów nie przeznaczonych do tego celu, gdyż grozi to poważnym wypadkiem. Konie mogą być wiązane w boksach, korytarzu stajni oraz do koniowiązu.
12) Zabrania się puszczania koni na padok w derkach innych niż padokowe wyposażone w solidne i wyregulowane zapięcia, zaplątanie się konia w podartą derkę grozi wypadkiem.
13) Za szkody spowodowane przez konia pensjonatowego podczas jazdy odpowiada jeździec. Natomiast za pozostałe szkody na obszarze ośrodka i w budynku stajni odpowiada właściciel konia (z wyłączeniem szkód, które mogą zostać pokryte z ubezpieczenia OC Stajni).
14) Każdy zobowiązuje się do regularnego szczepienia i odrobaczania konia. Nowo zamieszkały koń musi zostać odrobaczony.
15) W przypadku choroby konia, która zagraża zdrowiu innych zwierząt, właściciel zobowiązuje się do jego leczenia.
16) Nie wolno osobom obcym prowadzić treningów oraz jazd rekreacyjnych bez wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem Fundacji
17) Zabrania się klientom prowadzenia działalności zarobkowej na terenie stajni.
18) Dla bezpieczeństwa zaleca się pozostawienie wiadomości o wyjeździe w teren, przewidywanym czasie i miejscu wycieczki oraz przypuszczalnej godzinie powrotu.
19) Zabrania się jazdy po polach uprawnych, za wyjątkiem okresu po żniwach. Za szkody wyrządzone w uprawach odpowiadają właściciele koni.
20) Należy zachować szczególną ostrożność prowadząc konia w pobliżu maszyn rolniczych, działalność gospodarstwa ma pierwszeństwo przed działalnością stajni, w przypadku konieczności dokonywania prac serwisowo-warsztatowych w obejściu prosimy o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności.
21) Właściciele koni mają prawo do korzystania z pralki przeznaczonej do sprzętu po uiszczeniu jednorazowej bezzwrotnej opłaty w wysokości 100,00 zł (fundusz naprawczo-odtworzeniowy), środki piorące każdy dostarcza we własnym zakresie, w przypadku wątpliwości co do obsługi pralki – służymy pomocą

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje zasada uwzględniająca dobro koni, wzajemnej życzliwości i pomocy.
Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin oraz stwarzające zagrożenie dla siebie i innych mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu ośrodka
wraz z wypowiedzeniem pensjonatu.
Znajdź nas na Facebooku