Statut Organizacyjny KJ Fun Farma

Statut Organizacyjny KJ Fun Farma

Statut Organizacyjny
Klubu Jeździeckiego Fundacji Fun Farma
działającego przy Fundacji Fun Farma w Łodzi

zatwierdzony uchwałą nr 2/01/2017 z dn.5 stycznia 2017
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Klub Jeździecki Fundacji Fun Farma należy do i działa przy Fundacji Fun Farma w Łodzi, nie posiada oddzielnej osobowości prawnej
§ 2.
Klub Jeździecki Fundacji Fun Farma działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
§ 3.
Organem zarządzającym i prowadzącym Klub Jeździecki Fundacji Fun Farma jest Fundacja Fun Farma z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzkaiej 146 z nr NIP 728-280-68-63 i REGON: 363999755
§ 4.
Klub Jeździecki Fundacji Fun Farma może prowadzić nieodpłatną oraz odpłatną działalność statutową i pożytku publicznego.
§ 5.
Klub Jeździecki Fundacji Fun Farma nie jest jednostką wyodrębnioną finansowo ani majątkowo wobec organizacji, której jest częścią, cele i zadania Klubu są spójne z celami i zadaniami Fundacji.
§ 6.
Klub Jeździecki Fundacji Fun Farma korzysta z osobowości prawnej i pieczęci organu zarządzającego i w takiej formie może być członkiem innych organizacji o podobnych celach i zadaniach.
 
Rozdział II
CELE I ZADANIA KLUBU JEŹDZIECKIEGO
§ 1. Klub Jeździecki realizuje następujące cele:
 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 prowadzenie działalności w jeździectwie w zakresie sportu i rekreacji ruchowej
 organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjno-turystycznych
 prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej
 organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży
 szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich
 współpraca z organizacjami o podobnym charakterze działalności
 integracja środowiska jeździeckiego
 upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia
 turystyka i krajoznawstwo
§ 2. Klub Jeździecki realizuje następujące zadania:
 organizowanie lekcji jazdy konnej w ramach szkółki jeździeckiej
 organizowanie treningów oraz zgrupowań kondycyjnych i szkoleniowych dla zawodników
 podejmowanie i promowanie działań zmierzających do zapewnienia startów zawodników w zawodach
 organizowanie szeroko pojętych imprez hippicznych
 doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży jeżdżącej konno
 organizowanie szkoleń dla trenerów i instruktorów jazdy konnej
 organizowanie spotkań okolicznościowych
 ponadto klub użytkuje przekazane w jego zarząd konie, obiekty, budynki i inne urządzenia
 
Rozdział III
CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 1.
Członkami klubu są osoby fizyczne, które popierają cele klubu
§ 2.
Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie złożonej deklaracji przyjętej przez Zarząd Fundacji. Osoby małoletnie składają deklarację podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego.
§ 3.
Członkowie Klubu mają prawo do:
 zniżki 10,00 zł na każdą lekcję jazdy konnej w odniesieniu do regularnego cennika
 bezpłatnego udziału w zajęciach rozszerzających wiedzę o koniach (Akademia Jeździecka)
 korzystania z obiektów i urządzeń Klubu w ramach obowiązujących regulaminów
 udziału w imprezach, akcjach i konkursach organizowanych przez Klub na warunkach określonych szczegółowymi regulaminami
 pierwszeństwa udziału w bezpłatnych zajęciach organizowanych przez Fundację Fun Farma (np. w ramach realizacji projektów mikrograntowych)
§ 4.
Obowiązki Członków Klubu:
 terminowe opłacanie składek członkowskich (składka roczna 100,00zł, wysokość składki może ulec zmianie)
 czynny udział w działalności Klubu i świadczenie pracy społecznej na jego rzecz
 znajomość postanowień Statutu Fundacji Fun Farma, Statutu Organizacyjnego Klubu Jeździeckiego Fundacji Fun Farma, regulaminów i innych zarządzeń władz Fundacji
 członkowie Klubu mają obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW uwzględniającego sporty jeździeckie
§ 5.
Członkostwo wygasa wskutek:
 zgłoszonego na piśmie wystąpienia członka z Klubu, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych
 skreślenia z listy członków w razie nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań lub nie opłacenia składki członkowskiej po upływie terminu ważności legitymacji
 wykluczenia członka w razie istotnego naruszania postanowień Statutu lub Regulaminu
 rozwiązania Klubu
 cofnięcia zgody rodzica/opiekuna prawnego lub złożony pisemny brak zgody jednego z rodziców/opiekunów
 
Rozdział IV
ORGAN ZARZĄDZAJĄCY, KADRA KIEROWNICZA
§ 1. Organ zarządzający
 Organem zarządzającym Klubem Jeździeckim Fundacji Fun Farma jest Fundacja Fun Farma z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzkaiej 146
 Fundacja Fun Farma jest reprezentowana przez prezesa i wiceprezesa
 Organ zarządzający:
- powołuje i odwołuje kadrę kierowniczą Klubu Jeździeckiego, może udzielić pełnomocnictwa i powierzyć pełnienie funkcji kierowniczej etatowo
- powołuje trenerów i instruktorów pracujących na rzecz Klubu
- podejmuje uchwały o zmianie statutu Klubu lub jego likwidacji
- przyjmuje i skreśla członków Klubu,
- ustanawia składkę członkowską
§ 2. Kadra kierownicza
1. Rolę kierownika/koordynatora Klubu Jeździeckiego pełni prezes Fundacji Fun Farma, chyba że powoła do pełnienia tej funkcji inną osobę
2. Do zadań kierownika/koordynatora należą:
a) czuwanie nad właściwą realizacją zadań w Klubie
b) reprezentacja Klubu na zewnątrz, a także jest osobą kontaktową w relacjach z Urzędem czy organizacją wspierającą.
c) pilnowanie wszelkich terminów i zobowiązań, kieruje całokształtem działalności Klubu
d) planowanie działań w Klubie Jeździeckim
f) wykonywanie uchwał Zarządu Fundacji
3. Kierownikiem/koordynatorem Klubu Jeździeckiego Fundacji Fun Farma może być osoba z wyższym wykształceniem.
Znajdź nas na Facebooku